Cork have plenty of work to do, admits Anthony Nash

//Cork have plenty of work to do, admits Anthony Nash