Pechino tira dritto su Hong Kong: approvata la legge sulla sicurezza

//Pechino tira dritto su Hong Kong: approvata la legge sulla sicurezza